پ

حمید کرمی بروجنی، مدیر کل صدور مجوز و ارزیابی ناشران قرآن کریم گفت: با توجه به نظارت و ارزیابی میدانی انجام شده از ناشران شرکت کننده در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم که توسط کارشناسان این اداره کل انجام گرفت، تعداد 9 عنوان عدم رعایت قوانین این حوزه از هشت ناشر قرآن کریم ملاحظه شد که ضمن تذکرات مقتضی به این ناشران، مقرر گردید تعهد به عدم تکرار این موارد داده شود.

وی اظهار داشت: رسیدگی به امور قانونی ناشران قرآن کریم به صورت دوره‌ای و مستمر در دستور کار معاونت نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم  قرار دارد و این مهم موکداً دنبال می‌شود. وی بیان کرد: از ناشران تقاضا می شود تا به ضوابط و آیین نامه های چاپ و نشر قرآن کریم در کشور توجه شایسته‌ای داشته باشند تا با مشکلی مواجه نگردند.

وی در خصوص اخذ مجوز نیز اظهار کرد: ناشران باید برای هر عنوان و هر نوبت چاپ، نسبت به اخذ دو مجوز، ابتدا مجوز چاپ و سپس مجوز نشر اقدام نمایند و تا زمانیکه مجوز نشر برای قرآن کریم صادر نشود آن قرآن اجازه توزیع را نداشته و در صورت مشاهده، این امر به عنوان یکی از تخلفات این حوزه محسوب می‌گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.