مرور رده

Uncategorized

آیین نامه نظارت و ارزشیابی عملکرد قرآنی استانها 1400

آیین نامه نظارت و ارزشیابی عملکرد قرآنی استانها 1400 کاربرگ 2 کاربرگ 7-برنامه‌هاي جاري استانها کاربرگ 8-فرم اطلاعات اداري و نيروي انساني صورت جلسه کاربرگ 9-اطلاعات شهرستانها کاربرگهای شماره…
ادامه مطلب ...