میز خدمات الکترونیکی

طرح ارزیابی و اعطای مدرک

تاسیس مؤسسه قرآن و عترت

تاسیس خانه های قرآن

سامانه ملی آموزش مجازی 

مدیریت آموزش

فروشگاه مجازی

سامانه کاربران سازمانی

آزمون های حفظ عمومی