پ

طرح های تفصیلی و شیوه نامه برنامه های سال 1401

 

برنامه های آموزشی

شیوه نامه استعدادها شیوه نامه حفظ عمومی طرح كارگاه مديران قرآنی مؤسسات
شیوه نامه تولید محتوا شیوه ‏نامه کادر متخصص توانمند سازی و آموزش گروه های تأثیرگذار مردمی

 

برنامه های حمایتی

شیوه نامه تشویق

موسسات برتر

شیوه نامه حمایت از

تشکلهای نقاط محروم

 

طرح ها و فرم های آموزشی سال 1401

فرم‏هاي مشترک تمام دوره‏ ها

الف-فرم ثبت نام دوره ها الف-فرم ثبت نام دوره ها ب-فرم آمار سالانه دوره ها ب-فرم آمار سالانه دوره ها ج-معرفي‌نامـه استادان و مدرّسان ج-معرفي‌نامـه استادان و مدرّسان

 

فرم‌هاي تربيت آموزشيار

الف-فرم آزمون ورودي آموزشيار ج-گواهي پايان دوره آموزشيار د-فرم نظرسنجي متعلمین هـ -فرم نظرسنجي مدرّسان دوره
ب-1- فرم نتايج آزمونهاي شفاهي پايان دوره ب-2-فرم نمرات پاياني دوره آموزشیار فرم آزمون روش تدریس فرم آزمون روش تدریس
الف-فرم آزمون ورودي آموزشيار ب-2-فرم نمرات پاياني دوره آموزشیار د-فرم نظرسنجي متعلمین هـ -فرم نظرسنجي مدرّسان دوره
ب-1- فرم نتايج آزمونهاي شفاهي پايان دوره ج-گواهي پايان دوره آموزشيار  

 

 

فرم‌هاي تربيت معلم روخواني و روانخواني

الف-فرم آزمونهاي ورودي تربيت معلم روخواني و روانخواني ج-2-فرم نتايج پاياني تربيت معلّم روخواني و روانخواني هـ-فرم نظرسنجي متعلمین ي-فرم نظرسنجي مدرسان دوره
ب-فرم زمانبندي تربيت معلّم روخواني و روانخواني قرآن كريم ج-1- فرم نتايج آزمونهاي شفاهي پايان دوره فرم آزمون روش تدریس هـ-فرم نظرسنجي متعلمین
الف-فرم آزمونهاي ورودي تربيت معلم روخواني و روانخواني ج-1- فرم نتايج آزمونهاي شفاهي پايان دوره فرم آزمون روش تدریس ي-فرم نظرسنجي مدرسان دوره
ب-فرم زمانبندي تربيت معلّم روخواني و روانخواني قرآن كريم ج-2-فرم نتايج پاياني تربيت معلّم روخواني و روانخواني

 

فرم‏های تربیت معلم حفظ

ب-فرم برنامه زمانبندي آموزشي دوره تربيت معلّم حفظ قرآن كريم ج-فرم داوري تجويد قرائت ترتيل تربيت معلم حفظ ب-فرم برنامه زمانبندي آموزشي دوره تربيت معلّم حفظ قرآن كريم ج-فرم داوري تجويد قرائت ترتيل تربيت معلم حفظ
د-1- فرم نتايج آزمونهاي شفاهي پايان دوره حفظ سطح 2 د-فرم نتايج آزمونهاي پاياني دوره تربيت معلّم حفظ قرآن كريم د-1- فرم نتايج آزمونهاي شفاهي پايان دوره حفظ سطح 2 د-فرم نتايج آزمونهاي پاياني دوره تربيت معلّم حفظ قرآن كريم
فرم آزمون روش تدریس هـ-كارنامه آموزشي دوره تربيت معلم حفظ قرآن كريم فرم آزمون روش تدریس هـ-كارنامه آموزشي دوره تربيت معلم حفظ قرآن كريم
و-فرم نظر سنجي متعلمين ي-فرم نظر سنجي مدرسان و-فرم نظر سنجي متعلمين ي-فرم نظر سنجي مدرسان
الف-فرم نتايج آزمونهاي ورودي‌ تربيت معلّم حفظ الف-فرم نتايج آزمونهاي ورودي‌ تربيت معلّم حفظ

 

فرم‌هاي تربيت معلم مفاهيم

الف-فرم آزمونهاي ورودي تربيت معلّم مفاهيم ب-فرم برنامه زمانبندي دوره تربيت معلّم مفاهيم الف-فرم آزمونهاي ورودي تربيت معلّم مفاهيم ب-فرم برنامه زمانبندي دوره تربيت معلّم مفاهيم
ج -1- فرم نتايج آزمونهاي شفاهي پايان دوره ج-2-فرم نتايج آزمون پاياني تربيت معلّم مفاهيم ج-1 – فرم نتايج آزمونهاي شفاهي پايان دوره ج-2-فرم نتايج آزمون پاياني تربيت معلّم مفاهيم
فرم آزمون روش تدریس فرم آزمون روش تدریس و-فرم نظرسنجي متعلمین ي-فرم نظرسنجي مدرسان
و-فرم نظرسنجي متعلمین ي-فرم نظرسنجي مدرسان

 

فرم‌هاي تربيت معلم تجويد

الف-فرم آزمونهاي ورودي تربيت معلم تجويد ب-فرم زمانبندي دوره تربيت معلّم تجويد الف-فرم آزمونهاي ورودي تربيت معلم تجويد ب-فرم زمانبندي دوره تربيت معلّم تجويد
ج -1- فرم نتايج آزمونهاي شفاهي پايان دوره ج-2-فرم نتايج پاياني تربيت معلّم تجويد ج -1- فرم نتايج آزمونهاي شفاهي پايان دوره ج-2-فرم نتايج پاياني تربيت معلّم تجويد
فرم آزمون روش تدریس هـ-فرم نظر سنجي متعلمين فرم آزمون روش تدریس هـ-فرم نظر سنجي متعلمين
ي-فرم نظر سنجي مدرسان ي-فرم نظر سنجي مدرسان

 

فرم‌هاي تربيت معلّم صوت و لحن

الف-فرم آزمونهاي ورودي دوره تربيت معلم صوت و لحن فرم آزمون روش تدریس صوت و لحن ي-فرم نظر سنجي مدرسان و-فرم نظر سنجي متعلمين
ب-فرم برنامه آموزشي دوره تربيت معلّم صوت و لحن قرآن كريم و-فرم نظر سنجي متعلمين ج-2-فرم نتايج پاياني تربيت معلّم صوت و لحن فرم آزمون روش تدریس صوت و لحن
ج- 1 – فرم نتايج آزمونهاي شفاهي پايان دوره ي-فرم نظر سنجي مدرساني-فرم نظر سنجي مدرسان الف-فرم آزمونهاي ورودي دوره تربيت معلم صوت و لحن ج- 1 – فرم نتايج آزمونهاي شفاهي پايان دوره
ج-2-فرم نتايج پاياني تربيت معلّم صوت و لحن ب-فرم برنامه آموزشي دوره تربيت معلّم صوت و لحن قرآن كريم

 

فرمها و جزوات تربيت معلم قرآن پيش دبستاني

فرم سنجش روش تدریس 5 فرم نظرسنجی متعلمین 6 کارنامه آموزشی دوره 7 فرم ورودی 1
فرم پایانی 3 فرم ورودی 1 فرم سنجش روش تدریس 5 فرم نظرسنجی متعلمین 6
فرم برنامه آموزشی 2 کارنامه آموزشی دوره 7 فرم برنامه آموزشی 2 فرم پایانی 3
فرم اکسل- شماره 4

 

فرم های تربيت ممتحن

ب-فرم ارزيابي نمرات پاياني تربيت ممتحن فرم آزمون روش تدریس  کارنامه آموزشی دوره 7
ب-فرم سنجش قرائت سه‌گانه فرم ورودی 1 ب-فرم ارزيابي نمرات پاياني تربيت ممتحن

 

فرم‌های مسابقات قرآن و آزمون اعطای مدرک

فرم هاي رشته تحقيق
لحن تحقیق 4 صوت تحقیق 3 تجوید تحقیق 1 صوت تحقیق 3 وقف و ابتدا تحقیق مقدماتي 2
وقف و ابتدا تحقیق مقدماتي2 وقف و ابتدا تحقیق نهایی-5 تجوید تحقیق 1 لحن تحقیق 4 وقف و ابتدا تحقیق نهایی-5

 

فرم هاي رشته ترتيل
وقف و ابتدا ترتیل مقدماتي نهایی وقف و ابتدا ترتیل تجوید ترتیل تجوید ترتیل نهایی وقف و ابتدا ترتیل
لحن ترتیل صوت ترتیل صوت ترتیل لحن ترتیل وقف و ابتدا ترتیل مقدماتي

 

فرم هاي رشته حفظ
وقف و ابتدا حفظ- لحن حفظ- تجوید حفظ تجوید حفظ لحن حفظ-
صوت حفظ- صحت حفظ حفظ- صحت حفظ حفظ- صوت حفظ- وقف و ابتدا حفظ-
nemoneh ye forme exel-99

 

طرح‏های تفصیلی آموزشی
آموزشهای عمومی آموزش عمومی قرائت
گواهینامه قرائات1-3 آموزش عمومی قرائت آموزش عمومی قرائت گواهینامه قرائات1-3
ضمائم ضمائم

 

طرح‏های تفصیلی آموزشی
آموزش حفظ عمومی
گواهینامه های حفظ جزء 30 حفظ جزء 30 حفظ جزء 30 گواهینامه های حفظ جزء 30 طرح حفظ موضوعی
گواهینامه حفظ موضوعی طرح حفظ موضوعی گواهینامه حفظ موضوعی
آموزش مفاهیم عمومی
گواهینامه مفاهیم 1 گواهینامه مفاهیم 1 مفاهیم 1 مفاهیم 1 گواهینامه مفاهیم 1
مفاهیم 1 مفاهیم 1
آموزش سبک زندگی قرآنی
آموزش سبک زندگی قرآنی آموزش سبک زندگی قرآنی
گواهینامه آموزش

سبک زندگی قرآنی

گواهینامه آموزش

سبک زندگی قرآنی

آموزش کارکنان دولت
كاركنان دولت كاركنان دولت
فرمها فرمها
آموزش‏های تخصصی
آموزش قرائت تخصصی
گواهینامه قرائات 4 و 5 گواهینامه قرائات 4 و 5
آموزش تخصصی قرائت 4 تا 7 آموزش تخصصی قرائت 4 تا 7
آموزش حفظ تخصصی
ضمائم طرح های آموزش حفظ تخصصی 99 طرح های آموزش تخصصی حفظ 1399 ضمائم طرح های آموزش حفظ تخصصی 99 گواهينامه حفظ 5 جزء 1399
گواهينامه حفظ 5 جزء 1399 گواهینامه حفظ سور منتخب 1399 طرح های آموزش تخصصی حفظ 1399
گواهینامه حفظ تک جزء 1399 گواهینامه حفظ تک جزء 1399 گواهینامه حفظ سور منتخب 1399
آموزش مفاهیم تخصصی
ترجمه و مفاهیم تخصصی ترجمه و مفاهیم تخصصی
گواهینامه ترجمه و مفاهیم گواهینامه ترجمه و مفاهیم

آموزش استعدادهای قرآنی

طرح استعدادها فاز تطبیق طرح استعدادها فاز تطبیق
طرح استعدادها فاز تقلید طرح استعدادها فاز تقلید
آموزش تفسیر قرآن
آموزش تفسیر آموزش تفسیر
گواهینامه‌ ترجمه‌ و تفسیر گواهینامه‌ ترجمه‌ و تفسیر
تربیت کادر متخصص
تربیت آموزشیار و معلم قرائت قرآن
تربیت آموزشیار و معلم

قرائت قرآن

تربیت آموزشیار و معلم

قرائت قرآن

تربیت معلم ترجمه و مفاهیم قرآن
تربیت معلم مفاهیم قرآن تربیت معلم مفاهیم قرآن
تربیت معلم حفظ قرآن
د-فرم نتايج آزمونهاي پاياني دوره تربيت معلّم حفظ قرآن كريم تربیت معلم حفظ قرآن کریم1399 د-فرم نتايج آزمونهاي پاياني دوره تربيت معلّم حفظ قرآن كريم

 

آشنایی و انس کودکان با قرآن

2-naggashi 1-bazi طرح تربيت مربی آشنایی کودکان با قرآن
4-behdasht 3-dastan طرح تربيت مربی آشنایی کودکان با قرآن
تربیت معلم سبک زندگی قرآنی
تربیت معلم سبک زندگی قرآنی سطح 1 تربیت معلم سبک زندگی قرآنی سطح 1
تربیت ممتحن
طرح تربیت ممتحن طرح تربیت ممتحن
تربیت داور
aiin nameh Davari Hosne Hefz 97 متن نهایی

آیین نامه

aiin nameh Davari Hosne Hefz 97
دوره تربیت داور دوره تربیت داور متن نهایی

آیین نامه

مدرس روخوانی و روانخوانی
تربیت مدرس روخوانی و روانخوانی تربیت مدرس روخوانی و روانخوانی

 

طرح تفصیلی تربیت معلم

صحیفه سجادیه

طرح تفصیلی تربیت معلم

نهج البلاغه

 

دوره تربيت مدرس آشنایي و اُنس کودکان با قرآن

طرح تفصيلي دوره تربيت مدرس آشنایي و اُنس کودکان با قرآن

 

طرح جامع آموزش عمومی تدبر

طرح جامع آموزش عمومی تدبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.