رییس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی فارس :

شناسائی جلسات ومحافل خانگی استان جهت مشارکت در طرح قرآنی نور الثقلین آغاز شده است

 

 

سید حمید موسوی رییس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس ، اظهارر داشت :  طرح قرآنی نور الثقلین یک طرح قرآنی تربیت‌محور است که  با محوریت مساجد  و محافل خانگی آموزش قرآن اجرا می‌شود که هم اکنون  فراخوان جهت شناسائی جلسات ومحافل خانگی موجود آغاز شده است .

سید حمید موسوی تصریح کرد: هم اکنون نزدیک به 80 جلسه قرآنی اعلام آمادگی کرده اند که ما پیش بینی می کنیم این آمار درمرحله اول که  تا پایان اسفندماه سال جاری می باشد به 200 جلسه برسد .

رییس اداره امور قرآنی بیان داشت :  ما در اجرای طرح تربیت قرآنی نورالثقلین نیازمند همراهی و هم افزایی نهادهای دینی و فرهنگی و مسجدی همچون هیئات مذهبی ، بسیج و کانون های فرهنگی هنری هستیم.

سید حمید موسوی خودجوش و مردم‌نهاد بودن را ویژگی بارز طرح تربیت قرآنی نورالثقلین ذکرکرد و ادامه داد: با توجه به آیین‌نامه ابلاغیه، طرح تربیتی نورالثقلین چشم‌انداز ۱۰ ساله دارد، می تواند به صورت محلی و یاخانواده‌محور باشد. از نظر ساختاری آتش به اختیار و مردمی است و بر اساس دغدغه مقام معظم رهبری برای استفاده از ظرفیت نهادها و گروه‌های خودجوش تدوین شده است.

موسوی بیان نمود مدیران یا معلمان جلسات ومحافل خانگی استان می توانند به ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان خود مراجعه نموده وجهت مشارکت درطرح اعلام آمادگی نمایند.

وی اشاره نمود که به بعداز پایان کرونا مهم ترین اقدام درراستای گسترش طرح نورالثقلین راه اندازی جلسات ومحافل خانگی قرآن کریم جدید می باشد.

 رییس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی فارس :

شناسائی جلسات ومحافل خانگی استان جهت مشارکت در طرح قرآنی نور الثقلین آغاز شده است

سید حمید موسوی رییس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس ، اظهارر داشت :  طرح قرآنی نور الثقلین یک طرح قرآنی تربیت‌محور است که  با محوریت مساجد  و محافل خانگی آموزش قرآن اجرا می‌شود که هم اکنون  فراخوان جهت شناسائی جلسات ومحافل خانگی موجود آغاز شده است .

سید حمید موسوی تصریح کرد: هم اکنون نزدیک به 80 جلسه قرآنی اعلام آمادگی کرده اند که ما پیش بینی می کنیم این آمار درمرحله اول که  تا پایان اسفندماه سال جاری می باشد به 200 جلسه برسد .

رییس اداره امور قرآنی بیان داشت :  ما در اجرای طرح تربیت قرآنی نورالثقلین نیازمند همراهی و هم افزایی نهادهای دینی و فرهنگی و مسجدی همچون هیئات مذهبی ، بسیج و کانون های فرهنگی هنری هستیم.

سید حمید موسوی خودجوش و مردم‌نهاد بودن را ویژگی بارز طرح تربیت قرآنی نورالثقلین ذکرکرد و ادامه داد: با توجه به آیین‌نامه ابلاغیه، طرح تربیتی نورالثقلین چشم‌انداز ۱۰ ساله دارد، می تواند به صورت محلی و یاخانواده‌محور باشد. از نظر ساختاری آتش به اختیار و مردمی است و بر اساس دغدغه مقام معظم رهبری برای استفاده از ظرفیت نهادها و گروه‌های خودجوش تدوین شده است.

موسوی بیان نمود مدیران یا معلمان جلسات ومحافل خانگی استان می توانند به ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان خود مراجعه نموده وجهت مشارکت درطرح اعلام آمادگی نمایند.

وی اشاره نمود که به بعداز پایان کرونا مهم ترین اقدام درراستای گسترش طرح نورالثقلین راه اندازی جلسات ومحافل خانگی قرآن کریم جدید می باشد.

 رییس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی فارس :

شناسائی جلسات ومحافل خانگی استان جهت مشارکت در طرح قرآنی نور الثقلین آغاز شده است

سید حمید موسوی رییس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس ، اظهارر داشت :  طرح قرآنی نور الثقلین یک طرح قرآنی تربیت‌محور است که  با محوریت مساجد  و محافل خانگی آموزش قرآن اجرا می‌شود که هم اکنون  فراخوان جهت شناسائی جلسات ومحافل خانگی موجود آغاز شده است .

سید حمید موسوی تصریح کرد: هم اکنون نزدیک به 80 جلسه قرآنی اعلام آمادگی کرده اند که ما پیش بینی می کنیم این آمار درمرحله اول که  تا پایان اسفندماه سال جاری می باشد به 200 جلسه برسد .

رییس اداره امور قرآنی بیان داشت :  ما در اجرای طرح تربیت قرآنی نورالثقلین نیازمند همراهی و هم افزایی نهادهای دینی و فرهنگی و مسجدی همچون هیئات مذهبی ، بسیج و کانون های فرهنگی هنری هستیم.

سید حمید موسوی خودجوش و مردم‌نهاد بودن را ویژگی بارز طرح تربیت قرآنی نورالثقلین ذکرکرد و ادامه داد: با توجه به آیین‌نامه ابلاغیه، طرح تربیتی نورالثقلین چشم‌انداز ۱۰ ساله دارد، می تواند به صورت محلی و یاخانواده‌محور باشد. از نظر ساختاری آتش به اختیار و مردمی است و بر اساس دغدغه مقام معظم رهبری برای استفاده از ظرفیت نهادها و گروه‌های خودجوش تدوین شده است.

موسوی بیان نمود مدیران یا معلمان جلسات ومحافل خانگی استان می توانند به ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان خود مراجعه نموده وجهت مشارکت درطرح اعلام آمادگی نمایند.

وی اشاره نمود که به بعداز پایان کرونا مهم ترین اقدام درراستای گسترش طرح نورالثقلین راه اندازی جلسات ومحافل خانگی قرآن کریم جدید می باشد.

 رییس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی فارس :

شناسائی جلسات ومحافل خانگی استان جهت مشارکت در طرح قرآنی نور الثقلین آغاز شده است

سید حمید موسوی رییس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس ، اظهارر داشت :  طرح قرآنی نور الثقلین یک طرح قرآنی تربیت‌محور است که  با محوریت مساجد  و محافل خانگی آموزش قرآن اجرا می‌شود که هم اکنون  فراخوان جهت شناسائی جلسات ومحافل خانگی موجود آغاز شده است .

سید حمید موسوی تصریح کرد: هم اکنون نزدیک به 80 جلسه قرآنی اعلام آمادگی کرده اند که ما پیش بینی می کنیم این آمار درمرحله اول که  تا پایان اسفندماه سال جاری می باشد به 200 جلسه برسد .

رییس اداره امور قرآنی بیان داشت :  ما در اجرای طرح تربیت قرآنی نورالثقلین نیازمند همراهی و هم افزایی نهادهای دینی و فرهنگی و مسجدی همچون هیئات مذهبی ، بسیج و کانون های فرهنگی هنری هستیم.

سید حمید موسوی خودجوش و مردم‌نهاد بودن را ویژگی بارز طرح تربیت قرآنی نورالثقلین ذکرکرد و ادامه داد: با توجه به آیین‌نامه ابلاغیه، طرح تربیتی نورالثقلین چشم‌انداز ۱۰ ساله دارد، می تواند به صورت محلی و یاخانواده‌محور باشد. از نظر ساختاری آتش به اختیار و مردمی است و بر اساس دغدغه مقام معظم رهبری برای استفاده از ظرفیت نهادها و گروه‌های خودجوش تدوین شده است.

موسوی بیان نمود مدیران یا معلمان جلسات ومحافل خانگی استان می توانند به ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان خود مراجعه نموده وجهت مشارکت درطرح اعلام آمادگی نمایند.

وی اشاره نمود که به بعداز پایان کرونا مهم ترین اقدام درراستای گسترش طرح نورالثقلین راه اندازی جلسات ومحافل خانگی قرآن کریم جدید می باشد.

 رییس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی فارس :

شناسائی جلسات ومحافل خانگی استان جهت مشارکت در طرح قرآنی نور الثقلین آغاز شده است

سید حمید موسوی رییس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس ، اظهارر داشت :  طرح قرآنی نور الثقلین یک طرح قرآنی تربیت‌محور است که  با محوریت مساجد  و محافل خانگی آموزش قرآن اجرا می‌شود که هم اکنون  فراخوان جهت شناسائی جلسات ومحافل خانگی موجود آغاز شده است .

سید حمید موسوی تصریح کرد: هم اکنون نزدیک به 80 جلسه قرآنی اعلام آمادگی کرده اند که ما پیش بینی می کنیم این آمار درمرحله اول که  تا پایان اسفندماه سال جاری می باشد به 200 جلسه برسد .

رییس اداره امور قرآنی بیان داشت :  ما در اجرای طرح تربیت قرآنی نورالثقلین نیازمند همراهی و هم افزایی نهادهای دینی و فرهنگی و مسجدی همچون هیئات مذهبی ، بسیج و کانون های فرهنگی هنری هستیم.

سید حمید موسوی خودجوش و مردم‌نهاد بودن را ویژگی بارز طرح تربیت قرآنی نورالثقلین ذکرکرد و ادامه داد: با توجه به آیین‌نامه ابلاغیه، طرح تربیتی نورالثقلین چشم‌انداز ۱۰ ساله دارد، می تواند به صورت محلی و یاخانواده‌محور باشد. از نظر ساختاری آتش به اختیار و مردمی است و بر اساس دغدغه مقام معظم رهبری برای استفاده از ظرفیت نهادها و گروه‌های خودجوش تدوین شده است.

موسوی بیان نمود مدیران یا معلمان جلسات ومحافل خانگی استان می توانند به ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان خود مراجعه نموده وجهت مشارکت درطرح اعلام آمادگی نمایند.

وی اشاره نمود که به بعداز پایان کرونا مهم ترین اقدام درراستای گسترش طرح نورالثقلین راه اندازی جلسات ومحافل خانگی قرآن کریم جدید می باشد.

 رییس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی فارس :

شناسائی جلسات ومحافل خانگی استان جهت مشارکت در طرح قرآنی نور الثقلین آغاز شده است

سید حمید موسوی رییس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس ، اظهارر داشت :  طرح قرآنی نور الثقلین یک طرح قرآنی تربیت‌محور است که  با محوریت مساجد  و محافل خانگی آموزش قرآن اجرا می‌شود که هم اکنون  فراخوان جهت شناسائی جلسات ومحافل خانگی موجود آغاز شده است .

سید حمید موسوی تصریح کرد: هم اکنون نزدیک به 150جلسه قرآنی اعلام آمادگی کرده اند که ما پیش بینی می کنیم این آمار درمرحله اول که  تا پایان اسفندماه سال جاری می باشد به 200 جلسه برسد .

رییس اداره امور قرآنی بیان داشت :  ما در اجرای طرح تربیت قرآنی نورالثقلین نیازمند همراهی و هم افزایی نهادهای دینی و فرهنگی و مسجدی همچون هیئات مذهبی ، بسیج و کانون های فرهنگی هنری هستیم.

سید حمید موسوی خودجوش و مردم‌نهاد بودن را ویژگی بارز طرح تربیت قرآنی نورالثقلین ذکرکرد و ادامه داد: با توجه به آیین‌نامه ابلاغیه، طرح تربیتی نورالثقلین چشم‌انداز ۱۰ ساله دارد، می تواند به صورت محلی و یاخانواده‌محور باشد. از نظر ساختاری آتش به اختیار و مردمی است و بر اساس دغدغه مقام معظم رهبری برای استفاده از ظرفیت نهادها و گروه‌های خودجوش تدوین شده است.

موسوی بیان نمود مدیران یا معلمان جلسات ومحافل خانگی استان می توانند به ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان خود مراجعه نموده وجهت مشارکت درطرح اعلام آمادگی نمایند.

وی اشاره نمود که به بعداز پایان کرونا مهم ترین اقدام درراستای گسترش طرح نورالثقلین راه اندازی جلسات ومحافل خانگی قرآن کریم جدید می باشد.

 رییس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی فارس :

شناسائی جلسات ومحافل خانگی استان جهت مشارکت در طرح قرآنی نور الثقلین آغاز شده است

سید حمید موسوی رییس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس ، اظهارر داشت :  طرح قرآنی نور الثقلین یک طرح قرآنی تربیت‌محور است که  با محوریت مساجد  و محافل خانگی آموزش قرآن اجرا می‌شود که هم اکنون  فراخوان جهت شناسائی جلسات ومحافل خانگی موجود آغاز شده است .

سید حمید موسوی تصریح کرد: هم اکنون نزدیک به 80 جلسه قرآنی اعلام آمادگی کرده اند که ما پیش بینی می کنیم این آمار درمرحله اول که  تا پایان اسفندماه سال جاری می باشد به 200 جلسه برسد .

رییس اداره امور قرآنی بیان داشت :  ما در اجرای طرح تربیت قرآنی نورالثقلین نیازمند همراهی و هم افزایی نهادهای دینی و فرهنگی و مسجدی همچون هیئات مذهبی ، بسیج و کانون های فرهنگی هنری هستیم.

سید حمید موسوی خودجوش و مردم‌نهاد بودن را ویژگی بارز طرح تربیت قرآنی نورالثقلین ذکرکرد و ادامه داد: با توجه به آیین‌نامه ابلاغیه، طرح تربیتی نورالثقلین چشم‌انداز ۱۰ ساله دارد، می تواند به صورت محلی و یاخانواده‌محور باشد. از نظر ساختاری آتش به اختیار و مردمی است و بر اساس دغدغه مقام معظم رهبری برای استفاده از ظرفیت نهادها و گروه‌های خودجوش تدوین شده است.

موسوی بیان نمود مدیران یا معلمان جلسات ومحافل خانگی استان می توانند به ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان خود مراجعه نموده وجهت مشارکت درطرح اعلام آمادگی نمایند.

وی اشاره نمود که به بعداز پایان کرونا مهم ترین اقدام درراستای گسترش طرح نورالثقلین راه اندازی جلسات ومحافل خانگی قرآن کریم جدید می باشد.

 

استان و شهر: 
دسته‌بندی: 

افزودن دیدگاه جدید

آغاز ثبت‌نام مسابقات سراسری قرآن اوقاف از ۱۳...باغ قرآنی 'مدهامتان' روستای اندبیل برای اولین...​استقبال ۶ هزار نفر از مسابقه قرآنی رمضان در...جهادگران قرآنی تقویت زنجیره تواصی با هدف تشکیل شبکه کنشگران قرآنیاجرای برنامه محله محور در زنجانآغاز به کار «جشنواره ملی و مجازی قرآن نور امید»گفتمان سازی تواصی، باور به توان مردم و امید...پخش مسابقات میان مراکز قرآنی در شب های ماه...بهره‌برداری از ظرفیت ۱۰ هزار مسجد برای رفع...فایل کتاب صبر ، تواصی و امید تفسیر آسان سوره های کوتاه قرآن کریم حجت الاسلام...انتقاد از دو گانگی ستاد ملی کرونا/سلامت معنوی...آغاز فراخوان "جشنواره ملی و مجازی قرآن نور امید" مسابقه کتاب خوانی - ماه رمضان عملیات فصل بندگی۴۲ مسجد میزبان برگزاری مراسم جزءخوانی قرآن در گرمیسامانه ای هوشمند برای رقابت سالم آزمون سراسری...نمازهای جماعت، احیای شب‌های قدر، نماز عید فطر و...تجلیل از تلاشهای بی وقفه مدیر عامل موسسه قرآنی...
آغاز نام نویسی یازدهمین دوره طرح اعطای مدرک به...7 هزارو 756 پاسخنامه براي «نورالهدي 8» چاپ شد/...مسابقه تفسیر «نورالهدی ۸» آغاز شد/ دسترسي به...ثبت‌نام نهمین دوره مسابقات نورالهدی از 15 خرداد...نتایج هشتمین مسابقه «نورالهدی» اواخر آذر اعلام...برگزاري مسابقه نورالهدي 8 به 29 آبان‌ماه موكول شدنام نویسی در آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان...نتایج هشتمین دوره مسابقات قرآن «نورالهدی» اعلام... نتايج بررسي اعتراضات آزمون اعطاي مدرك به...رقابت بیش از 7 هزار نفر در مسابقه تفسیر قرآن ...پدر «وحید غفران نیا» به دیار باقی شتافتمحمد صديق منشاوي (الروم)مصطفي اسماعيل (النجم, القمر, الرحمن, الحاقة,...مسابقه تعیین سطح قرائت استعدادهای درخشان قرآنی...زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون اخذ مدرك تخصصي...مدیراداره امور قرآنی گیلان از اتحادیه موسسات...نتایج آزمون مرحله دوم طرح اعطای مدرک به حافظان...2 قاري مصري كه شيعه 12 امامي هستند/ علت غناي...روزهايي با 10 ساعت انس با قرآن/ دوست نداشتم حفظ...برگزاری 6 اردوی استعداد درخشان قرآنی در 3 استان...

آیه هدایت

﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾
در [وحی بودن و حقّانیّت] این کتابِ [با عظمت] هیچ شکی نیست؛ سراسرش برای پرهیزکاران هدایت است.
قرآن

معرفی سوره‌ی الإسراء

معراج پيامبر(ص)، تاريخ بني‌اسرائيل، حساب و كتاب در زندگي اين جهان، حق‌شناسي در مورد پدر و مادر، تحريم اسراف، قرآن و درمان بيماريهاي اخلاقي و اجتماعي.
لیست کامل

وب‌نوشت

آرشیو